Algemene Voorwaarden

Helder zoals het hoort

Algemene voorwaarden SlotenService Uden

 

Artikel 1: Algemeen

SlotenService Uden is de handelsnaam van de eenmanszaak naar Nederlands recht van de heer
B.G.C.M. van Boxtel. SlotenService Uden staat ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 50172565.
Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die (rechts)personen beroepen die direct of indirect aan SlotenService Uden verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege SlotenService Uden zijn betrokken.
SlotenService Uden is bevoegd bij de uitvoering van het werk derde(n) in te schakelen.
SlotenService Uden is bevoegd de bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derde(n) hanteren mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 2: Offerte

Voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte zal er normaliter een intakegesprek op locatie plaatsvinden waarin de wensen en voorkeuren van opdrachtgever worden besproken.
De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht. De offerte heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, gerekend vanaf de dag waarop de offerte is uitgebracht. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het door SlotenService Uden gedane aanbod zoals verwoord in de offerte.
Indien SlotenService Uden werkzaamheden verricht op regiebasis wordt een uurtarief overeengekomen en doet hij opgave van de eenheidsprijzen van de benodigde producten en materialen. Op verzoek van opdrachtgever kan SlotenService Uden een richtprijs noemen voor de te verwachten werkzaamheden. Tenzij anders overeengekomen, brengt SlotenService Uden minimaal één uur bij opdrachtgever in rekening. Tevens brengt SlotenService Uden voorrijkosten in rekening. SlotenService Uden houdt de tijd nauwkeurig bij die voor opdrachtgever wordt gewerkt, waarbij wordt gerekend met een tijdseenheid van minimaal 15 minuten per persoon. Het totaal aantal bestede uren wordt vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief.

Artikel 3: Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of elektronische aanvaarding van de offerte door opdrachtgever.
Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft SlotenService Uden tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen zal SlotenService Uden in goed overleg met opdrachtgever de startdatum van de werkzaamheden bepalen. Deze indicatieve datum is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van partijen en de levertijd van de benodigde producten en materialen.
Opdrachtgever zorgt er kosteloos voor dat SlotenService Uden tijdig kan beschikken over elektra aansluitingen.
Indien opdrachtgever aan SlotenService Uden opdracht geeft om een specifiek product of materiaal te gebruiken en/of te bestellen, is opdrachtgever verplicht om onderzoek te verrichten naar de specificaties en eigenschappen van het door opdrachtgever zelf gekozen product en/of materiaal.

Artikel 4: Onderhoudswerkzaamheden

Tenzij anders overeengekomen, geldt de overeenkomst tot het verrichten van onderhoud voor de duur van één kalenderjaar. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd voor de duur van één kalenderjaar, tenzij opdrachtgever of SlotenService Uden de overeenkomst schriftelijk of elektronisch opzegt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 5: Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan SlotenService Uden niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent wettelijk is bepaald, onder meer verstaan de omstandigheid dat door SlotenService Uden ingeschakelde derden waarvan SlotenService Uden afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, ziekte, weersomstandigheden, natuurgeweld, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van benodigde producten of materialen, wegblokkades, stakingen en overheidsmaatregelen.
In geval van overmacht spant SlotenService Uden zich in om zijn verplichtingen alsnog zo spoedig mogelijk na te komen. Indien de overmachtssituatie langer dan één maand voortduurt, zijn partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
Opdrachtgever heeft in geval van (ontbinding wegens) overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle door SlotenService Uden geleverde zaken blijven eigendom van SlotenService Uden totdat opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens SlotenService Uden.

Artikel 7: Facturatie

Tenzij anders overeengekomen, factureert SlotenService Uden 40% van de volledige prijs circa één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Het restant van de volledige prijs wordt na de oplevering gefactureerd. De facturen worden enkel per e-mail verzonden naar opdrachtgever.
Betaling door opdrachtgever dient uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Bij overschrijding van deze fatale betalingstermijn is opdrachtgever zonder aanmaning de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
Bij uitblijven van betaling is opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. SlotenService Uden brengt hiervoor het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij opdrachtgever.

Artikel 8: Oplevering

Het werk geldt als opgeleverd wanneer SlotenService Uden heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door partijen te ondertekenen opleveringsformulier opgemaakt.
Indien opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever blijft de volledige prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan SlotenService Uden kan worden toegerekend.
Vanaf het moment van oplevering is SlotenService Uden ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

SlotenService Uden is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de onder artikel 1 lid 3 genoemde derden veroorzaken.
Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht van SlotenService Uden is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder lid 2 van dit artikel genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,- of, indien de door SlotenService Uden in rekening gebrachte aanneemsom hoger is, tot een bedrag gelijk aan de aanneemsom (exclusief omzetbelasting) met een maximum van € 1.500,-.
Bij opzet of bewuste roekeloosheid van SlotenService Uden geldt de onder de leden 2 en 3 van dit artikel opgenomen beperking niet.

Artikel 10: Opzegging

Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. SlotenService Uden heeft in een dergelijk geval recht op de volledige prijs, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.
SlotenService Uden zendt opdrachtgever enkel per e-mail een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen opdrachtgever ingevolge diens opzegging verschuldigd is.
Opdrachtgever dient de eindafrekening binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Bij overschrijding van deze fatale betalingstermijn is opdrachtgever zonder aanmaning de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Artikel 11: Garantie

Mits de geleverde producten en materialen door opdrachtgever normaal zijn gebruikt en het nodige onderhoud is verricht, verstrekt SlotenService Uden aan opdrachtgever één jaar garantie op alle geleverde producten en materialen.
Buiten de onder lid 1 van dit artikel genoemde garantie vallen de door SlotenService Uden verrichte werkzaamheden die onderhevig zijn aan weersinvloeden, zoals het afstellen van houten, aluminium en kunststof poorten, deuren en/of ramen.
De onder lid 1 van dit artikel genoemde garantietermijnen vangen aan op het moment dat het werk is opgeleverd conform artikel 8.
De gegeven garantie geldt enkel en alleen onder de voorwaarde dat opdrachtgever (tijdig) voldoet aan de op hem rustende verplichtingen conform de artikelen 7 en 12.
De gegeven garantie vervalt indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van SlotenService Uden (herstel)werkzaamheden aan het werk uitvoert of laat uitvoeren door derde(n).

Artikel 12: Klachtplicht, verjaring en verval

Voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet reeds had moeten ontdekken, geldt dat opdrachtgever geen beroep op deze gebreken kan doen indien hij niet binnen bekwame tijd, en in ieder geval binnen twee maanden, nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken daarover bij SlotenService Uden heeft geprotesteerd.
Alle rechtsvorderingen en verweren wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaren door verloop van één jaar nadat opdrachtgever daarover heeft geprotesteerd.
Alle vorderingsrechten vervallen twee jaar na de dag waarop opdrachtgever met het bestaan daarvan bekend werd.

Artikel 13: Geschillen

Alle rechtsverhoudingen tussen SlotenService Uden en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant (locatie ‘s-Hertogenbosch).